Üzletszabályzat - ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a novum publishing Kiadó - novum publishing gmbh (továbbiakban Kiadó) és a Megrendelő között megrendeléskor létrejövő szerződéses jogviszonyokban a Megrendelő és a Kiadó jogait és kötelezettségeit.

§ 1 Általános rendelkezések
A Kiadó szolgáltatásának valamennyi Megrendelője elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen ÁSZF-ben foglalt jogait és kötelezettségeit. Kiadó fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A mindenkor érvényben lévő ÁSZF-et a Kiadó weboldalán www.novumpublishing.hu lehet elérni. A Megrendelő eltérő igényeit a Kiadó nem ismeri el, kivéve ha a Kiadó írásban hozzájárulását adja.

§ 2 Szerződés létrejötte és lemondása
Kiadó köteles a Megrendelő megrendelését honlapján közölteknek megfelelően teljesíteni. A honlapon előforduló elírási-, nyomtatási- és számolási hibák esetén a Kiadó jogosult a szerződéstől elállni. A Megrendelő saját részéről írásban (e-mailben is) vagy az eredeti csomagolású áru 2 héten belüli visszaküldésével, elállhat a szerződéstől. Azonban, ha a megrendelés értéke meghaladja a 25.000,- Ft-ot, a Kiadó megtéríti a visszaküldés költségeit. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kiadó adott esetben a termék használatbavételekor keletkező értékcsökkenést visszatarthatja.

§ 3 Szállítás
Amennyiben más megállapodás nem születik, a szállítás raktárról a Megrendelő által megadott címre történik. Szállítási határidő megadása nem kötelező, hacsak nem kivételes esetben a szállítási határidőre kötelezettséget vállalt a Kiadó.

§ 4 Esedékesség és fizetés, késedelem
A vételár a megrendeléssel válik esedékessé. A Megrendelő a vételárat a számla alapján fizeti vagy vagy hitelkártyával (Paypal). Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Kiadó jogosult az Európai Központi Bank által meghatározott mértékben (5%) késedelmi kamatot felszámítani. Amennyiben a Kiadónak a késedelem miatt bizonyíthatóan további kára keletkezik (ilyen lehet egy esetleges követeléskezeléssel járó költség, az úgynevezett követeléskezelési-jutalék), a Kiadó jogosult ezeket Megrendelővel szemben érvényesíteni.

§ 5 Beszámítás, visszatartás
Beszámításra joga a Megrendelőnek csak akkor keletkezik, ha igénye jogerősen megállapításra került, vagy a Kiadó elismerte. Ezen kívül a visszatartási jog gyakorlásával csak akkor élhet, ha egyéni követelése egyazon szerződéses feltételeken nyugszik.

§ 6 Tulajdonjogra vonatkozó kikötés
A Megrendelővel szemben fennálló igények teljes kiegyenlítéséig a kiszállított termék tulajdonjoga a Kiadó tulajdonában marad.

§ 7 Hiányos szállítás, felelősség
Kiadó hiányos szállítása esetén Megrendelő jogosult pótlólagos teljesítést (hiány megszüntetését, pótszállítást) követelni. Amennyiben a Kiadó a pótlólagos teljesítésre nem képes, vagy késlekedik a meghatározott határidőn belül a Kiadó részére felróható ok(ok) miatt, vagy egyéb okból az utólagos teljesítésre nem kerül sor, Megrendelő jogosult saját választása szerint a megrendelési ár megfelelő mértékű csökkentését kérni, vagy a szerződéstől elállni. Ezen felül, ha más már nem adódik, Megrendelő további igényei – bármely jogcím alapján – kizártak, nem merülhetnek fel. A Kiadó nem felelős azokért a károkért, melyek a szállítás során nem a termékben lépnek fel, különös tekintettel a Megrendelő Kiadónak felróható - haszon vagy egyéb vagyoni káraira. Amennyiben a Kiadó felelőssége kizárt, vagy korlátozottan áll fenn, ugyanez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a teljesítést segítők személyes felelősségére is. Előrelátható korlátozott felelősség nem érvényes, amennyiben a károkozás szándékosságból vagy nagy gondatlanságból fakad, vagy személyi sérülés áll fenn. Amennyiben a Kiadó gondatlangságból szerződéses kötelezettségeit megsérti, pótkötelezettségei csak a termékben keletkezett károk erejéig terjednek. Elévülés ideje 24 hónap, mely a szállítás napjától számítódik.

§ 8 Adatvédelem
A Kiadó védi azon személyes adatokat, információkat, amelyeket a Megrendelő a rendelkezésére bocsát. A Kiadó a Megrendelő személyes adatait nem bocsátja mások  rendelkezésre, kivéve a Vevő esetleges nemfizetése esetén, ebben az esetben a személyes adatai követeléskezelő cég számára átadásra kerülnek.  A Kiadó nem zárja ki azonban, hogy adatbankjába Harmadik személy elemzés, javítás céljából betekinthessen.

§ 9 Érvényes jogi szabályozás
A Kiadó és a Megrendelő között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen Általános Szerződési Feltételek, a hatályos jogszabályok az irányadóak. Szerződésből fakadó viták rendezésére - hatáskörtől függően - az eisenstadti (kismartoni) bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki.